MENU
Bibliografia załącznikowa
Piszesz referat, pracę konkursową, (w przyszłości zapewne - pracę licencjacką lub magisterską) korzystasz z różych źródeł informacji. Do takich prac powinieneś dołaczyć bibliografię załącznikową - czyli wykaz wykorzystanych dokumentów.

MATURZYSTO! Na miesiąc przed egzaminem ustnym z języka polskiego powinieneś przedstawić nauczycielowi swoją bibliografie załącznikową - czyli spis dokumentów, które wykorzystałeś przygotowując prezentację egzaminacyjną.
To opracowanie pomoże Ci to zrobić.

Bibliografia Twoja powinna zawierać:
Literaturę podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy
Literaturę przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)


Wybierz

SPOSÓB SPORZĄDZANIA OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCHOPIS KSIĄŻKI

Elementy opisu
Elementy oznaczone czcionką pogrubioną są obowiązkowe

Nazwisko, imię autora. Tytuł. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. Liczba stronic. (Nazwa serii). Numer znormalizowany ISBN.

Przykłady

1.
GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1994. 253 s. (Klasyka dla Każdego). ISBN 83-08-02134-4.

Tylko elementy obowiązkowe:

GOMBROWICZ, Witold. Ferdydurke. 1994. ISBN 83-08-02134-4.

2.
Arcydzieła literatury polskiej. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. Rzeszów 1987.
ISBN 83-03-01532-X.
3.
Dzieje sztuki powszechnej. Red. Bożena Kowalska. Warszawa 1986.
ISBN 83-02-01918-6.

OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI
Przez fragment (rozdział) należy rozumieć dział książki, w zasadzie samodzielny, lecz związany z działami, które go poprzedzają lub następują po nim; cała książka jest tego samego autorstwa.

Elementy opisu
Nazwisko i imię autora. Tytuł dokumentu macierzystego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. (tytuł fragmentu, numery stron zajęte przez fragment).
Przy opisie fragmentu książki nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady

1.
HUTNIKIEWICZ, Artur. Młoda Polska. Wyd. 2. Warszawa 1996. Stanisław Przybyszewski, s. 201-214.

2.
CHODŹKO, Ryszard. Wyobraźnia wyzwolona. 1992. Niepokój w konfesjonale Różewicza, s. 183-198.


OPIS ARTYKUŁU Z KSIĄŻKI
Przez artykuł należy rozumieć niezalezną jednostkę stanowiącą część dokumentu
(np. rozprawę, esej w pracy zbiorowej)

Elementy opisu
Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: Opis książki, w której
zawarty jest artykuł. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego

(numery stron zajęte przez artykuł).
Przy opisie artykułu z książki nie umieszczamy numeru ISBN.

Przykłady

KRÓLIKIEWICZ, Grażyna. Romantyzm.W: Okresy literackie. Red. Jan Majda. Wyd. 5 zmien. i uzup. 1994, s. 191-243.

MACIĄG, Włodzimierz. O daremności naszych działań - "Bajki" Ignacego Krasickiego.W: Arcydziała literatury polskiej. Red. Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. T. 1. 1987, s. 112-125.OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA


Elementy opisu
Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok oznaczenie zeszytu numery stronic zajmujące artykuł.

Przykłady

PUZYŃSKA, Janina. Język Cypriana Norwida. "Polonistyka" 1991 nr 5 s. 268-283.
KASPERSKI, Edward. Media i literatura u progu XXI wieku. "Przegląd Humanistyczny" 2002 nr 6 s. 33-42.

R e c e n z j a (np. książki) w czasopiśmie - p r o p o z y c j a
Nazwisko, imię autora recenzowanej książki. Tytuł recenzowanej książki.Miejsce wydania rok wydania. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. "Tytuł czasopisma" rok numer zeszytu numery stron zajęte przez recenzję.

Przykłady

PILCH, Jerzy. Miasto utrapienia.Warszawa 2004. Rec. Przemysław Czapliński. "Gazeta Wyborcza" 2004 nr 14 s. 16.

HARTWIG, Julia. Bez pożegnania.Warszawa 2004. Rec. Jerzy Madejski. "Nowe Książki" 2005 nr 3 s. 10.

W y w i a d - p r o p o z y c j a
Nazwisko, imię osoby, która udziela wywiadu. Tytuł wywiadu. Rozmowę przeprowadził imię i nazwisko. "Tytuł czasopisma" rok numer zeszytu, numery stron zajęte przez wywiad.

Przykłady

LEM, Stanisław. Okiem długudystansowca. Rozmowę przeprowadził Mateusz Nowak. "Polonistyka" 2004 nr 8 s. 46-51.

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard. Twórczość jest sztuką selekcji. Rozmowę przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska. "Cogito" 2000 nr 3 s. 75-77.DOKUMENTY ELEKTRONICZNE


Elementy opisu
Autor
Tytuł (w formie występującej w źródle)
Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym np.: [online], [CD-ROM], [dyskietka]]). Można sprecyzować typ publikacji, np.: [baza danych online], [wydawnictwo zwarte na CD-ROM], [program komputerowy na dyskietce], [poczta elektroniczna].
Wydanie (wersja)
Miejsce wydania>
Wydawca
Data wydania
Data aktualizacji
Data dostępu - podana w nawiasie kwadratowym - dla dokumentów online
Warunki dostępu - dla dokumentów online

Książka w Internecie
Nazwisko, imię autora. Tytuł. [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykłady

GOMULICKI, Wiktor, BAGIEŃSKI, Stanisław. Życie dla ojczyzny : powieść.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.pbi.edu.pl

NAŁKOWSKA, Zofia. Medaliony.[online]. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/20lecie.htm

Książka na płycie CD-ROM
Nazwisko, imię autora. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data/rok wydania. data aktualizacji. Numer znormalizowany.

Przykład

KOPALIŃSKI, Władysław. Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego. [CD-ROM]. Wersja 1.00.000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. ISBN 83-01-13194-2.

Opis artykułu z czasopisma w Internecie
Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu. W: "Tytuł czasopisma". [Typ nośnika]. Wydanie (rok). Oznaczenie zeszytu/numeru. data aktualizacji. [data dostępu]. warunki dostępu. Numer znormalizowany.

Przykład MICZAŁOWSKA, Joanna. Kobieta w poezji Różewicza. W: "Konspekt". [online]. 2005 nr 1. [dostęp: 1 czerwca 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/21/index.html. ISSN 1509-6726.

Opis publikacji istniejącej samoistnie w Internecie
Nazwisko, imię autora. Tytuł pracy. [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu.

Przykład
LEŚKIEWICZ, Izabela. Rola sztuki w życiu młodego człowieka. [online]. [dostęp: 30 kwietnia 2004]. Dostępny w Internecie: http://eduseec.interklasa.plPRZYKŁADY OPISÓW RÓŻNYCH TEKSTÓW KULTURY


które możesz wykorzystać w swojej prezentacji - p r o p o z y c j a

W i e r s z
Wiersz ze zbioru jednego autora - sporzadzić opis jak dla fragmentu książki.
Nazwisko, imię autora wiersza. Tytuł dokumentu macierzystego (tomiku lub inny). Oznaczenie wydania. Rok wydania. Tytuł wiersza, numery stron.

Przykłady

RYMKIEWICZ, Jarosław Marek. Zachód słońca w Milanówku. Wyd. 2. Warszawa 2002. Piękna młynarka, s. 15.

RILKE, Rainer Maria. Poezje. cop. 1995. Pieta, s. 70.

Wiersz zamieszczony w antologii wielu autorów - sporządzić opis jak dla artykułu z książki.
Nazwisko i imię autora wiersza. Tytuł wiersza. W: Opis antologii, w której zawarty jest dany wiersz. Numery stron zajęte przez wiersz.

Przykład

WOLSKA, Maryla. Godzina, której nie było. W: Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności. Wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Wyd. 2 zmienione. 1997. s. 336-338.

I l u s t r a c j e (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb, dzieł architektury itp.)
- sporządzić opis jak dla artykułu.

Przykłady

MATEJKO, Jan. Stańczyk. [il.]. "Wielcy Malarze". Cop. 2002 nr 27 s. 8-9.

WAŃKOWICZ, Walenty. Portret Adama Mickiewicza na Judahu, 1828. [il.]. W: Polaków portret własny. Red. Marek Rostworowski. Cz. 1 : ilustracje. 1983. nr il. 223.

F i l m

Pan Tadeusz [film]. Reż Andrzej Wajda. [kas. wiz. VHS]. Warszawa: Vision Film, 1999


N a g r a n i a d ź w i ę k o w e
Głodne kawałki niemagistra : reportaze roku '98. Cz. 2. [płyta CD]. Warszawa: Dyr. Handlu, Reklamy i Promocji Polskiego Radia S.A., [1999]. PRCD 302-303 ADD.

Jeden utwór muzyczny z płyty

CHOPIN, Fryderyk. Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin. Utwory fortepianowe. [płyta CD]. Point Classics AG, 1997SZEREGOWANIE OPISÓW


Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej szereguje się w różny sposób: alfabetycznie, tematycznie, chronologicznie (np. rozpoczynając od dokumentów najnowszych).
Swoje opisy dokumentów powinniście podzielić na dwie grupy: literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę dokumentów w Waszych pracach wydaje się zasadne porządkowanie - szeregowanie dokumentów w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów w obrębie wcześniej wydzielonych grup.


Jeżeli opis dokumentu rozpoczyna się od tytułu, przy szeregowaniu alfabetycznym uwzględniamy tytuł.


Opisy dokumentów ksiażkowych i czasopism zostały opracowane na podstawie normy PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura. 2002. Opisy dokumentów elektronicznych - na podstawie normy PN-ISO 690-2. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. 1999. Przykłady opisów różnych tekstów kultury - propozycja autorki opracowania.Opracowała: Iwona Muraszko